ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

         CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea intervalului orar de desfasurare a evenimentelor culturale pe raza Municipiului Vatra Dornei

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta extraordinara in data de 10.07.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive  nr.21521/06.07.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.21522/06.07.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.7-8 al Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 4 si 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Organizarea evenimentelor culturale pe raza Municipiului Vatra Dornei se va face in conformitate cu prevederile Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

            Art. 2  Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Municipiului Vatra Dornei, va putea prelungi orarul de functionare al evenimentelor culturale pana la ora 4 inclusiv.

            Art. 3 Primarul, prin  Compartimentul de stare civilă şi Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

       

                                                                              Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

10.07.2017

Nr.188