ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

Privind incheierea unui parteneriat intre Primaria Municipiului Vatra Dornei si Asociatia Salvatorilor Montani Vatra Dornei

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,        

                                                            intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017

 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.2404/25.01.2017  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2405/25.01.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.“a”, pct 5,6,8,15 si 16, precum şi art.45 alin.1 coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi  completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă   incheierea acordului de  parteneriat intre Primaria Municipiului Vatra Dornei si Asociatia Salvatorilor Montani Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotarare,  in vederea utilizarii echipamentelor si utilajelor proprietatea Asociatiei Salvatorilor Montani Vatra Dornei.

Art.2. Primarul municipiului, prin Directia Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                       Contrasemneaza,

                                     Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.19