ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei, a aparatului de lucru al Consiliului Local si a institutiilor subordonate

 

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 25.07.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.22888/19.07.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 22889/19.07.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

Potrivit prevederilor art.3 alin.1 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997, “prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona,, in cadrul legii, in nume propriu si in interesul populatiei locale, o parte importanta a treburilor publice”;

In conformitate cu prevederile art.3, art.7, art.11, art.16 alin.(2),  art.20,art.21,art.22, art.24, 25 alin.(1) si alin.(3), art.30, 31, 38, si art.40, 43 si 44  al  Legii cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;Art.20 alin.(1) lit.(i) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

   În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (1) , art. 115 alin.1 lit.(b)din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art.1. Se aprobă salariile de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei, a aparatului de lucru al Consiliului Local si a institutiilor subordonate incepand cu 01.07.2017, conform anexei la prezenta hotarare.

         Art.2.  Indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii locali incepand cu 01.07.2017,  pentru participarea la numarul maxim de sedinte este de 10% din indemnizatia lunara a primarului Municipiului Vatra Dornei.

         Art.3 Primarul Municipiului Vatra Dornei  prin  Compartimentul Resurse umane si Directia economica, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

       

                                                  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

25.07.2017

Nr.190