ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii  cotei de 1/2 respectiv suprafata de 50 mp teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, din terenul aferent locuintei, situata in Str.Republicii,nr.17, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Pardau Lea

 

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 25.07.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.22891/19.07.2017  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.22892/19.07.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată; art.13 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea cotei de teren  de 1/2 in suprafata de 50 mp, identic cu nr.cadastral 35392 din CF 35392, aferenta imobilului situat in Str.Republicii, nr.17 cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Pardau Lea.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

          Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

          Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

       

                                                                              Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului     

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

25.07.2017

Nr.191