ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de  teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

 

                     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 25.07.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.22894/19.07.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.22.895/19.07.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art.3 si art.6 alin.(1) si alin.(2) Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.36 al.2 lit. „b” si alin.4 lit.”e” si 45 alin.(1) si (3) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale-actualizata si republicata;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba retragerea dreptului de folosinta gratuită asupra terenului proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuit pentru constructia de locuinţe în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 cu modificările si completările ulterioare, prin HCL  nr.229/2014 pentru Olaru Marius Adrian, identic cu nr.cadastral 35821 din CF 35821 in suprafata de 179.

Art.2. Terenul prevăzut la articolul 1, rămâne în administrarea Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, în vederea atribuirii altor persoane îndreptăţite, în functie de ordinea de prioritate, conform Legii nr.15/2003.

Art.3. Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

       

                                                                              Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

25.07.2017

Nr.192