ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei PUZ+RLU (regulament local de urbanism aferent puz), in intravilanul municipiului Vatra Dornei, in vederea extinderii centrului comercial, amenajare parcare, amplasare mijloace publicitare, amenajare acces auto si pietonal, str. 22 Decembrie beneficiar: SC REGNAFOR SA pentru SC KAUFLAND ROMANIA SCS

 

                     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 25.07.2017

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.22900/19.07.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul NR.22901/19.07.2017 compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; Certificatul de urbanism nr.68/10.05.2017; Avizul nr.22/19.07.2017 al Comisiei tehnice de amenajare a terioriului  si de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Suceava ;

In conformitate cu prevederile art.25, alin.(1), art.26, 271, art.28 si art.32 si  art. 47 din din  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare; art.2 alin.2 din Legea nr.50/1991  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; art.36, alin.2 lit.(c) si alin.(5), lit.c si art. 45, alin.2, lit.e, art.115 alin.(1) lit. b din Legea  nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

H O T A R A S T E:

 

Art.l Se aproba documentatia de urbanism  PUZ+RLU(Regulament Local de Urbanism aferent PUZ), in intravilanul MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, in vederea extinderii Centrului comercial, amenajare parcare, amplasare mijloace publicitare, amenajare acces auto si pietonal, Str.22 Decembrie BENEFICIAR: SC REGNAFOR SA pentru SC KAUFLAND ROMANIA SCS . Suprafata terenului studiat prin P.U.Z. este  de 15.108 mp  format din imobilele cu nr.cadastral 35579 -13462 mp din CF 35579, 35580 -46 mp din CF 35580 proprietatea SC KAUFLAND ROMANIA SCS si suprafata de 1600 mp identic cu nr.cadastral 37682 din CF 37682 proprietatea SC REGNAFOR SA.Indicatorii urbanistici conform PUZ + RLU sunt : P.O.T. = 45%, C.U.T. = 0,45mdADC/mp teren, regim maxim de inaltime – 8,50m, H min=3,0m.

Anexa – plansa de reglementari urbanistice nr. P2 – face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate de 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

       

                                                                            Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

25.07.2017

Nr.194