ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor pentru premierea fotbalistilor din cadrul Clubului sportiv municipal „Dorna” Vatra Dornei

 

                       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 25.07.2017

 

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata, art.181 din Legea nr.69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”şi alin. (6) lit. ,,a” pct.5,6,, precum şi art. 45 alin.(1) si (2) lit.(a) si art.115 alin.(1)  lit.(b)din Legea nr. 215/2001  – a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1  Se aproba suma de 2675 de lei pentru premierea fotbalistilor din cadrul Clubului sportiv municipal „Dorna” Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotarare.

           Art. 2 Primarul municipiului, prin Diectia economica,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

       

                                                                            Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

25.07.2017

Nr.195