ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea a organigramei si a statului de funcţii şi Spitalului Municipal Vatra Dornei

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 25.07.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.22906/19.07.201 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.22907/19.07.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile:

    - art.2 alin.2, anexa 2 din   HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze pilot, precum şi a listei unităţilor sanitare cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti;

     - OUG nr.20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016;

      În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.2 lit.a si alin.3 lit.(b),  lit.d pct. (6) lit. “a” , pct.3 precum şi art.45 alin.1,  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice local, actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:       

            Art. 1 Se aprobă statul de funcţii a Spitalului Municipal Vatra Dornei, valabil incepand cu 01.08.2017, conform  anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 Se aprobă organigrama  Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2017, valabila incepand cu 01.08.2017, conform  anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3  Se aprobă statul de personal al Spitalului Municipal Vatra Dornei, valabil incepand cu 01.08.2017, conform  anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art.4 Cu data prezentei se abroga HCL nr.77/2017.

Art.5 Primarul municipiului, prin Spitalul municipal Vatra Dornei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

       

                                                                          Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

25.07.2017

Nr.196