ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind  modificarea  structurii organizatorice  a

Spitalului Municipal  Vatra Dornei

 

                       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 25.07.2017

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.22909/19.07.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.22910/19.07.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

      Având în vedere prevederile art. 174, alin. (5) şi ale art. 182, alin. (1), litera d)  din  Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Capitolului III, pct.2, lit.c din strategia de descentralizare in sistemul de sanatate, aprobata prin HG nr.562/2009; Adresa nr.11.134/14.05.2015 a Spitalului Municipal Vatra Dornei;Avizul Ministerului Santatii nr.XI/A/FB/5888/30507/21.06.2017 si  Avizul nr.XI/A/26296/FB/5370/08.06.2017  ;

      Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a) şi d), ale alin. (6), lit. a), Pct.”3”, ale şi art.45 alin.(1)  ale art. 115, alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă, modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Vatra Dorneiconform anexei nr.1  la prezenta hotarare.

     Art. 2. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.78/2017.

     Art.3 Managerul Spitalului Municipal Vatra Dornei, Primarul Municipiului, prin aparatul de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

       

                                                                          Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

25.07.2017

Nr.197