ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

privind utilizarea excedentului bugetar aferent  anului 2016

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,                                                                  intrunit in sedinta    de indata  in data de  05 ianuarie  2017 

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.207/04.01.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.208/04.01.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art.58 al Legii nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile  art.25 al  OG 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                                                            HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba utilizarea excedentului bugetului local aferent anului 2016, astfel: 60.000 lei ca sursa de finantare  a investitiilor  ce se vor efectua in anul 2017, 3.760.705,34 lei pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile anului 2017.

Art.2 Se aproba utilizarea excedentului bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii, unitate Piată agroalimentară, aferent anului 2016 in suma de 56.482,60 lei, pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile anului 2017.

Art.3 Se aproba utilizarea excedentului bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii, aferent unitatilor de invatamant pentru acoperirea golurilor de casa astfel: Liceul teoretic „Ion Luca” 4.959,15 lei, Liceul Tehnologic „Vasile Deac” 22.772,91 lei; Scoala Gimnaziala nr.4: 3.102,00 lei, Gradinita cu Program prelungit Alba ca Zapada: 57.853,50 lei.

Art.4 Se aproba utilizarea excedentului bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii, unitate Spitai municipal Vatra Dornei,  aferent anului 2016 in suma de 1301,17lei pentru acoperirea golurilor de casa.

Art.5  Primarul municipiului, prin Direcţia   economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                  Contrasemneaza,

                    Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

05.01.2017

Nr.2