ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării Campionatului Mondial de Sanie pe pista naturala ce va avea loc in perioada 2-5 februarie

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,       

                                                            intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017

 

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.2407/25.01.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.2408/25.01.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  1, 5, si alin.7 lit.(a) precum şi art. 45  alin.(1) coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă cofinanţarea Campionatului Mondial de Sanie pe pista naturala ce va avea loc in perioada 2-5 februarie cu suma de 45.500 de lei.

             Art. 2 Suma alocata va fi decontata din bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si0 religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si serviciipe baza documentelor justificative.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica si Casa de cultura, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                       Contrasemneaza,

                                     Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.20