ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii cotei de ˝ in suprafata de 34,5 mp aferenti locuintei proprietate personala, precum si a suprafetei de 26 de mp teren situat in str.Lucian Blaga nr.8,in vecinatatea locuintei proprietate personala,  cu respectarea dreptului de  preemtiune pentru Cosoi Vasilica si Cucirca Petrescu Veronica

 

                     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 29.08.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.26218/23.08.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 26219/23.08.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată, art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vanzararea  cotei de 1/2 din terenul aferent constructiei  de 69 mp, respectiv suprafata de 34,5 mp, situata in Str.Lucian Blaga nr.8, identic cu nr.cadastral 36366 din CF 36366, precum si a suprafetei de 26 de mp teren situata in Str.Lucian Blaga nr.8,in vecinatatea locuintei proprietate personala,identic cu nr.cadastral 37500 din CF37500  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cosoi Vasilica si Cucirca Petrescu Veronica.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 40 de euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii, conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  unui avans de 30% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, iar diferenta in 24 rate egale, lunare consecutive..

            Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

            Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

       

                                                                          Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.08.2017

Nr.202