ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii  suprafetei de 580 mp teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent curtii, situat in Str.Negresti nr.51, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Nita Leon Romeo proprietarul constructiei

 

                     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 29.08.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.26221/23.08.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 26222/23.08.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată, art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vanzararea  suprafetei de 580 de mp teren  aferent curtii, situata in Str. Negresti nr.51, identic cu nr.cadastral 37426 din CF 37426,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Nita Leon Romeo proprietarul constructiei.

Art.2 Se aproba si se insuseste raportul de evaluare al terenului mentionat la art.1, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Pretul terenului descris la art.1 este de6,61 de euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii, conform raportului de evaluare mentionat la art.2, cu achitarea   unui avans de 30%la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare iar diferenta in 24 de rate egale/lunare/consecutive.

            Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

            Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru, Compartimentul Juridic si Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

       

                                                                          Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.08.2017

Nr.203