ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior si exploatarea masei lemnoase la platforma primara, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

 

                     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 29.08.2017

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.26227/23.08.2017  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.26228/23.08.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  HG nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu nodificarile si completarile ulterioare;Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;Prevederile art.2 din HCL nr. HCL nr. 45/29.02.2016;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

        Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1(O.S.Dorna Candrenilor)  la prezenta hotarare.

       Art.2 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă din platforma primara, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.2 si 3(O.S. Vatra Dornei si O.S.Iacobeni)  la prezenta hotarare.

       Art.3 Masa lemnoasă rezultată din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei , va fi valorificată astfel:

-       lemnul de lucru va fi valorificat din platforma primară prin licitatie la preţul de 320 lei/mc (molid, brad,fag)

-       lemn de celuloză  precum si lemnul de foc va fi ridicat si transportat pentru unitatile subordonate Primariei Municipiului Vatra Dornei –Centrala Termica pe Deseuri de Lemn.

         Art. 4 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

       

                                                                         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.08.2017

Nr.204

 

 

            Anexa nr.1 la HCL nr.204/29.08.2017

 

Partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Dorna Candrenilor valorificate prin licitaţie pe picior

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Val.calc conf preţului de referinţă lei/mc

Pretul propus de pornire la licitaţie lei/mc

1.

O.S Dorna  Candrenilor

6039

I

86A

940

PR-CO

181,947

270

2.

O.S Dorna  Candrenilor

5938

I

23E

1303

PR-CO

180,059

270

TOTAL

 

2243

 

 

 

Partizile nr. 6039 şi 5938 vor fi valorificate prin licitaţie pe picior iar preţul cojii este de 2 Ron/mc care a fost înclus în preţul propus de pornire la licitaţie prezentat în tabelul de mai sus.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

       

                                                                          Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la HCL nr.204/29.08.2017

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Vatra Dornei pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Antecalculaţie de preţ pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) lei/mc nr.5167/18.08.2017

1.

O.S V. Dornei

10059

I

102F,103A,103B

158

Acc I

57,03 lei/mc

2.

O.S V. Dornei

10061

I

100A,100B,95A

234

Acc I

56,21 lei/mc

3.

O.S V. Dornei

10060

I

66A,66C,66D,71B,72A

260

Acc I

55,56 lei/mc

TOTAL

 

652

 

 Nota :  - lemnul de lucru va fi valorificat din platforma primară prin licitatie la preţul de 320 lei/mc (molid, brad,fag)

  - lemn de celuloză  precum si lemnul de foc va fi ridicat si transportat pentru unitatile subordonate Primariei Municipiului Vatra Dornei –Centrala Termica pe Deseuri de Lemn.

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Vatra Dornei (arbori cursă, volum de masă lemnoasa ce urmează a fi valorificat prin licitaţie din platforma primară

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Val.calc conf preţului de referinţă lei/mc

Total cheltuieli de exploatare

lei/mc

Pretul propus de pornire la licitaţie din platforma primară lei/mc

1.

O.S Vatra Dornei

10056

I

63A,B,64F,

66A,

 

4

-lemn rotund pt. industrializare

 

186,7

 

49,78

 

265

2.

O.S Vatra Dornei

10055

I

115E

 

6

-lemn rotund pt. industrializare

 

253,2

 

 

49,78

 

340

TOTAL

 

10

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

                                                                                 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

 

Anexa nr.3 la HCL nr.204/29.08.2017

 

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Iacobeni pentru exploatarea masei lemnoase în platforma primară

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Antecalculaţie de preţ pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) lei/mc nr.25935/22.08.2017

1.

O.S  Iacobeni

8778

I

2B,3A,B,C,D,

190

Acc I

50,37 lei/mc

2.

O.S  Iacobeni

8791

I

75D

37

Acc I

50,97 lei/mc

TOTAL

 

227

 

     

Nota :  - lemnul de lucru va fi valorificat din platforma primară prin licitatie la preţul de 320 lei/mc (molid, brad,fag)

  - lemn de celuloză  precum si lemnul de foc va fi ridicat si transportat pentru unitatile subordonate Primariei Municipiului Vatra Dornei –Centrala Termica pe Deseuri de Lemn.

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

                        

 

                                                        Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile