ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind   aprobarea majorarii preţului local la energia termică furnizată in sistem centralizat, de către Primăria  Municipiul Vatra Dornei

 

                     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 29.08.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.26230/23.08.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.26231/23.08.2017 compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.8 si art.40 din Legea nr.325/2006 privind serviciul public cu alimentare cu energie termica şi a art.6 si art.7 Ordinului ANRSC 66 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare precum şi avizul  ANRSC nr.108327/11.07.2013;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a”pct.14, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Incepând cu data de 01.10.2017, se aproba preţul local de producere, transport si distributie a energiei termice livrata pe baza de rumegus, de catre Primaria  Municipiului Vatra Dornei  de 312 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art.2 Incepand cu data de 01.10.2017, pretul local al energiei termice facturata populatiei in Municipiul Vatra Dornei, indiferent de venitul realizat,  va fi de 270 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art.3 Se aproba acoperirea de la bugetul local a diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrata populatiei si pretul local al energiei termice facturat populatiei.

Art. 4  Începând cu data de 01.10.2017, se abrogă HCL nr.28/2016 si HCL nr.167/2015.

Art.5 Primarul municipiului, prin Directia economica si Direcţia de Administrare a Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

       

                                                                       Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.08.2017

Nr.205