ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind   aprobarea pretului de livrare la apa tehnica nefiltrata pentru SC BUCURA COM SRL

 

                     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 29.08.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.26233/23.08.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.26234/23.08.2017 compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a”pct.14, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă pretul de livrare la apa tehnica nefiltrata pentru SC BUCURA COM SRL, dupa cum urmeaza:

-pretul pentru consum sub 6000 mc va fi de 2,8 lei/mc;

- pretul pentru consum cuprins intre 6001- 10.000 mc va fi de 2,2 lei/mc;

- pretul pentru consum cuprins intre 10001- 15.000 mc va fi de 1,8 lei/mc;

- pretul pentru consum cuprins intre 15.000- 20.000 mc va fi de 1,5 lei/mc;

- pretul pentru consum cuprins intre 20001- 30.000 mc va fi de 1,2 lei/mc;

- pretul pentru consum  de peste 30.000 mc va fi de 1 leu/mc;

Art.2  Primarul municipiului, prin Directia economica si Direcţia de Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

       

                                                                       Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.08.2017

Nr.206