ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind   aprobarea Acordului Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, in vederea reomologarii Partiei de schi „Parc”-proprietatea SC BUCURA COM SRL

 

                     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 29.08.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.26239/23.08.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.26240/23.08.2017 compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            In temeiul prevederilor art.4, art.5, art.6 si art.7 din HG nr.263/2001 privind amenajarea, omologarea, intretinerea si exploatarea partiilor si traseelor de schi pentru agreement; Anexa I, Capitolul 1, pct.11 si 12 din Ordinul nr.491/2001 pentru  aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agreement;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a”pct.14, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se da “Acordul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei”, in vederea reomologarii Partiei de Schi „Parc”-proprietatea SC BUCURA COM SRL, conform anexei la pezenta hotarare.

Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia de Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.08.2017

Nr.207