ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unor   loturi de teren conform Legii nr.15/2003

 

                     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 29.08.2017

 

    Având în vedere expunerea de motive nr.26242/23.08.2017  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.26243/23.08.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art.4, art.5 si art.6 din Legea nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, modificată şi completată şi HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”si alin.(5) lit.(a) şi al art. 45 (3) coroborat cu art.115, alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aprobă, atribuirea în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003, a  unui lot de 300 mp identic cu nr.cadastral 36338 din CF 36338 situat în str. Unirii, f.n, catre  Nacu Florin Andrei.

           Art. 2 Atribuirea terenului prevazut la art. 1 se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

29.08.2017

Nr.208