ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unui spatiu  din clădirea Bibliotecii municipale “G.T.Kirileanu” , în suprafaţă de 41,5 mp pentru Biroul parlamentar – Deputat Fador Angelica, pe durata exercitării mandatului

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,               

                                                            intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.2410/25.01.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.2411/25.01.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(3) si (4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi ale Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale;

În temeiul  prevederilor art. 36 alin.(2) lit. “c” şi alin.(5) lit.”a”, a art. 45 alin.3  si a art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale - Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă închirierea unui spatiu din clădirea Bibliotecii municipale “G.T.Kirileanu” , în suprafaţă de 41,5 mp pentru Biroul parlamentar – Deputat Fador Angelica, pe durata exercitării mandatului.

Art. 2 Cuantumul chiriei va fi cel prevăzut în HCL nr.231/2016, chirie ce va fi actualizată anual prin hotărâre a consiliului local.

Art. 3 Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea HCL nr. 44/2013.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul venituri vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                       Contrasemneaza,

                                     Secretarul municipiului     

                                     Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.21