ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind   modificarea si completarea Anexei nr.2 la HCL nr. 31/2017 privind “ stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat”

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 29.08.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.26248/23.08.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.26249/23.08.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioareprecum şi ale art.41 din  HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a” pct.2, precum şi art. 45 si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 republicată  si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aproba modificarea si completarea Anexei nr.2 la HCL nr.31/2017 prin care se stabilesc situaţiile deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă de la bugetul local dupa cum urmeaza:

            a)acordarea de ajutore de urgenta pentru locuintele afectate de incendii si locuinta a fost distrusa partial sau in totalitate si se afla in imposibilitatea de a locui in aceste spatii,  si locuieste cu chirie in locuinta din fondul privat, se poate acorda un ajutor pentru acoperirea chiriei in suma 300 de lei/pentru familiile/persoana singura fara copii, 350 de lei pentru familia/persoana singura cu un copil si 400 de lei pentru familiile/persoana singura cu mai mult de 2 copii.

b)ajutorul de urgenta se poate acorda pentru cel mult 12 luni pentru familiile /persoanele singure care au un venit net /membru de familie sub 1450 de lei si care pot dovedi cu  contract de inchiriere ca au inchirat o locuinta de pe piata libera

Art.2  Primarul, prin  Directia economica si Serviciul de Asistenta Sociala, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.08.2017

Nr.210