ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării evenimentului „Bike Me Up 2018”

 

                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 29.08.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.26251/23.08.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.26252/23.08.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1) lit.(i) al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  1, 5, precum şi art. 45 coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă cofinanţarea evenimentului „Bike Me Up 2018”  cu echivalentul sumei de 4000 de euro plus TVA,  la cursul leu/euro din ziua platii, care va avea loc in luna mai 2018.

             Art. 2 Suma alocata va fi decontata din bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica si Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

29.08.2017

Nr.211