ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinantarii lucrarilor de interventie la reteaua de distributie a agentului termic catre Asociatiile de proprietari nr.1 si 2

 

                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 29.08.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.26254/23.08.2017  prezentată de primarul municipiului, raportul nr.26255/23.08.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu prevederile art.20, alin.1 lit.(i), art.41 si art.44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

       Art. 1 Se aprobă  cofinantarea lucrarilor de interventie la reteaua de distributie a agentului termic catre Asociatiile de proprietari nr.1 si 2, cu suma de  65.450 lei, reprezentand contravaloarea manoperei aferente acestor lucrari.

       Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia   economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

29.08.2017

Nr.212