ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRĀRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului VATRA DORNEI pentru urmatoarele 3 luni

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 26.09.2017

 

          Avānd īn vedere expunerea de motive nr.28859/20.09.2017 a primarul Municipiului Vatra Dornei, referatul nr. 28860/20.09.2017 al Secretarului Municipiului, raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

          Īn conformitate cu prevederile art.35, art.41 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art.9 alin.(1) şi art.10 alin. (1), alin.(2) din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,

          Īn temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin.(9), art. 45  alin.(1)şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ā R E :

 

   Art.1 Se alege preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Pastinaru Andreia Iuliana, care va  conduce lucrările şedinţelor  Consiliului Local  pe o perioadă de 3 luni, īncepānd cu luna Septembrie 2017.

             Art.2. Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                         PASTINARU ANDREIA IULIANA

                                  

                                        Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                               Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.09.2017

Nr.213