ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii fara licitatie publica, a  unui teren in suprafata de 77  mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent locuintei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Torcea Ancuta, proprietara constructiei

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 26.09.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.28868/20.09.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.28869/20.09.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea suprafeţei de 77 mp teren situata in Str.Petreni, nr.16,  aferent locuintei, identic cu nr.cadastral 37660 din CF 37660, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Torcea Ancuta, proprietarul constructiei.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 25 de euro/mp conform HCL nr.1870987654/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  unui avans de 30% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, iar diferenta in 12 rate egale lunare consecutive.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                                  

                         Contrasemneaza,

                              Secretarul municipiului    

                                                Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

26.09.2017

Nr.216