ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

  privind aprobarea vânzării fara licitaţie publică a unui teren  in suprafata de 125,32 mp teren situat in Str.Bistritei nr.16,  reprezentand cota aferenta locuintei si  curte, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Rumpel Dumitru si Rumpel Viorica Maria

 

                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 26.09.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.28871/20.09.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.28872/20.09.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată si actualizata;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 125,32 mp teren situat în Str. Bistritei nr.16 astfel: suprafata de 85 mp teren curte  identic cu nr.cadastral 34626 din CF 34626 si cota de 48/100 in suprafata de 40,32 mp teren identic cu nr.cadastral 31314 din CF 31314, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru  Rumpel Dumitru si Rumpel Viorica Maria.    

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 15 euro/mp, conform HCL nr.187/2016 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  unui avans de 30%in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare si diferenta in 24 de rate egale/lunare/consecutive.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                       PASTINARU ANDREIA IULIANA

                                   

       Contrasemneaza,

                                   Secretarul municipiului    

                                         Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

26.09.2017

Nr.217