ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării evenimentului „ Dorna ATV”

 

                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 26.09.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.28874/20.09.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.28875/20.09.2017al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct. 5, 6, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă cofinanţarea evenimentului „ Dorna ATV”  cu suma de 7000 care va avea loc in  data de 3-5 noiembrie 2017.

             Art. 2 Suma alocata va fi decontata din bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica si Casa de cultura, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                       PASTINARU ANDREIA IULIANA

                                  

     Contrasemneaza,

                                   Secretarul municipiului    

                                         Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

26.09.2017

Nr.218