ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

  privind aprobarea  vanzarii fara licitatie publica, a  unui teren in suprafata de 300 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent constructiei proprietate privata, situat in Str.Poligonului,f.n.,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Ieremie Corina –Maria si Ieremie Constantin, proprietarii constructiei

 

                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 26.09.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.28877/20.09.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.28878/20.09.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată si actualizata;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 300 mp teren situat în Str.Poligonului, fn., teren aferent constructiei  identic cu nr.cadastral 31758 din CF 31758 cu respectarea dreptului de preempţiune pentru  Ieremie Corina Maria si Ieremie Constantin, proprietarii constructiei.

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 15 euro/mp, conform HCL nr.187/2016 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  integrala in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                       PASTINARU ANDREIA IULIANA

                                  

    Contrasemneaza,

                                   Secretarul municipiului    

                                         Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

26.09.2017

Nr.219