ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

 MUNICIPIUL VATRA – DORNEI

                                                                           

                                                                            

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a pajiştilor din domeniul privat al Municipiului Vatra DorneI, Judetul Suceava

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,            

                                                            intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.2413/25.01.2017 prezentată de viceprimarul municipiului, raportul nr.2414/25.01.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului procedurii de licitatie, Documentaţiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor, Contractului de inchiriere – model cadru, în  vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor, aflate in proprietatea privată a primariei oras Vatra Dornei.

-Prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

- prevederile Ordinului 571/2015 pentru aprobarea contractelor – cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;

-prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste;

- Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991cu modificarile si completarile ulterioare, HG 78/2015;

- Hotararea  Consiliului Judetean Suceava nr. 213 din 25.11.2016   privind stabilirea preturilor medii la produsele  agricole pentru evaluarea in lei a arendei stabilita potrivit legii in cursul anului 2017;

-prevederile art.36,alin.2 lit.c coraborat cu alin.5 lit.a si art123, din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

  In temeiul art.45 alin 3 si 115 alin.(1), lit b),din Legea 215/2001 privind administratia publica locala ,republicata si actualizata.

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba disponibilul de pajiști pe unități de exploatare ( trupuri de pajiști ) și  închirierea prin licitație publică a trupurilor de pajiști proprietate privată a municipiului Vatra Dornei, în condițiile legii, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 . Se aprobă Studiul de oportunitate privind închirierea pajistilor proprietate privată a municipiului Vatra Dornei, respectiv fundamentarea calculului prețului  minim al chiriei lei/ha./an, și durata închirierii, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Se aprobă Regulamentul procedurii de licitaţiea  publică, privind închirierea pajiștilor aflate în proprietate privata a municipiului Vatra – Dornei, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre .

Art.4. Se aproba Caietul de sarcini privind închiririerea pajiștilor aflate în proprietate privată a municipiului Vatra – Dornei, respectiv  încărcătura minima de animale / ha. deținute în exploatație de 0,03 U.V.M. , pasul de strigare de 5 %, lei din pasul anterior, garanția pentru participarea la licitație pentru fiecare trup de pajiște și formularele, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor - conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.5. Se aproba și se însușește documetatia de atribuire în întregime, privind închirierea trupurilor de pajiști aparținând domeniului privat al municipiului Vatra – Dornei.

Art.6 . Se aprobă și se stabileste pretul  de pornire al licitaţiei pentru fiecare trup de pajiște, lei/ha./an, după cum urmează:

-          GIUMALAU CIUNGI………..50 lei/ha/an

-          MAGURA MICA……………..50 lei/ha/an

Art.7. Se aprobă durata contractului de închiriere, care este de 10 (zece)  ani.

Art.8. Se aprobă Contractul Cadru de închiriere a pajiștilor aparținând domeniului privat al municipiului Vatra – Dornei, ce va fi încheiat între locator și locatar, după finalizarea procedurilor de licitație și declararea câștigătorilor, conform anexei nr. 5, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.9. Se împuterniceste executivul municipiului Vatra Dornei, pentru semnarea Contractului – Cadru, pentru desemnarea comisiilor de licitație, de soluționarea contestațiilor, precum și a tuturor înscrisurilor necesare pentru inițierea, derularea și încheierea procedurii de licitatie privind închirierea trupurilor de pajiști, aparținând domeniului privat al municipiului Vatra – Dornei..

Art.10 Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                       Contrasemneaza,

                                     Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.22