ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

          Hotarare

privind   „majorarea capitalului social al SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI avand ca unic actionar Municipiul Vatra Dornei, prin aport în numerar

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 26.09.2017

 

                    

Având în vedere expunerea de motive nr.22895/20.09.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.nr.22896/20.09.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere HCL nr.112/2010 privind aprobarea delegarii de gestiune in mod direct a Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei  catre S.C. “ECOLOGICA ” S.R.L. VATRA DORNEI  si aprobarea incheierii contractului de delegare de gestiune a Serviciului public de salubrizare si ecologizare al municipiului Vatra Dornei ;Adresa nr.27782/11.09.2017 a SC Ecologica SRl;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.(d)  si alin.(6)  lit.(a) pct.(14) si art. 45 alin. (1) si art.115 alin.1. lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicata si actualizata;

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

Art.1. Se aproba majorarea capitalului social al S.C. S.C. “ECOLOGICA ” S.R.L. VATRA DORNEI  cu suma de 3 lei, reprezentand aportul in numerar a Municipiului Vatra Dornei in calitate de unic actionar,

            Art.2. Se modifica si se completeaza art. 6, pct 6.1. din anexa nr. 1 la H.C.L nr. 79/2010 privind aprobarea actului constitutiv al societatii comerciale “ Ecologica Vatra Dornei” S.R.L. avand ca unic actionar Municipiul Vatra Dornei, cu modificarile si completarile ulterioare, care va avea urmatorul cuprins:

ART. 6. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII

6.1. Capitalul social total al Societăţii este de  1.602.630 lei, aport integral subscris şi vărsat, constând in aportul in numerar, respectiv 1003 de lei, si aportul in natura, respectiv 1.601.627. lei, al actionarului unic. Capitalul social este divizat în 160.263  parti sociale egale a cate 10 lei fiecare.”

Art. 3 Se imputerniceste Domnul, director Ungureanu Vasile sa reprezinte si sa semneze in mod valabil documentele necesare in vederea operarii modificarilor survenite la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava.

Art.4  Primarul Municipiului, prin Compartimentul juridic  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                          PASTINARU ANDREIA IULIANA

                                   

   Contrasemneaza,

                                     Secretarul municipiului    

                                         Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.09.2017

Nr.225