ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii atribuirii in folosinta gratuita a unui spatiu situat in Str.Luceafarului nr.12, catre Fundaţia Cultural Artistica “Dorna Dorului”Vatra Dornei,cu destinatia de sediu social

 

                     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 26.09.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.28901/20.01.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.28902/20.09.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale – Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”c” şi alin.5 lit.”a”, precum şi art 45 alin.1 din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale - Republicată ;

 

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba prelungirea atribuirii spatiului in suprafata de 20 mp, catre Fundaţia Cultural Artistica “Dorna Dorului”Vatra Dornei situat in municipiul Vatra Dornei, str.Luceafarului, nr.12, avand destinatia de sediu  social, pentru o perioada de 4 ani,cu posibilitate de prelungire,  începând cu  1 octombrie 2017.

Art.2  Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.180/2013.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                          PASTINARU ANDREIA IULIANA

                                   

 

 

   Contrasemneaza,

                                     Secretarul municipiului    

                                         Turcu Vasile

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.09.2017

Nr.227