ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea  preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior si exploatarea masei lemnoase la platforma primara si modul de valorificare, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

 

                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 26.09.2017

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.28.904/20.09.2017  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.28905/20.09.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  HG nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu nodificarile si completarile ulterioare;Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;Prevederile art.2 din HCL nr. HCL nr. 45/29.02.2016;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                                                HOTĂRĂŞTE:

       Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partida nr. 8792 constituita din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1(O.S.Iacobeni)  la prezenta hotarare. Partida 8792 cu un volum de 69 mc reprezintă drumul de tractor pentru masa lemnoasă din u.a 10 partida 8571S.

     Art.2 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă din platforma primara, pentru partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.2 si 3(O.S. Vatra Dornei si O.S.Dorna Candrenilor)  la prezenta hotarare.

     Art.3 Masa lemnoasă rezultată din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei , va fi valorificată  din platforma primara astfel:

-       lemnul de lucru va fi valorificat din platforma primară prin licitatie la preţul de 330 lei/mc (molid, brad,fag)

-       lemn de celuloză  precum si lemnul de foc va fi ridicat si transportat pentru unitatile subordonate Primariei Municipiului Vatra Dornei –Centrala Termica pe Deseuri de Lemn.

    Art.2  Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                                  

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                       Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

26.09.2017

Nr.228