ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

 MUNICIPIUL VATRA – DORNEI

                                                                             

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul «  Reabilitare strazi in Municipiul Vatra Dornei «

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,               

                                                            intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017

 

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul nr. compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

               În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

       Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei Reabilitare strazi in  Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”,  conform anexei la rezenta hotarare.

Valoarea totala a investitiei este de 9.241.239,59  lei cu TVA.

            Valoarea totala a lucrărilor executate decontate si nedecontate până la 31.12.2016  este de 5.721.952,46 lei cu TVA

          Valoarea lucrărilor ramase de executat  este de 3.519.341,13 lei cu TVA.

       Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia   economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                       Contrasemneaza,

                                 Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.23