ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor  pentru Evaluarea Calitatii in Educatie  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

 

                        Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 26.09.2017

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.28910/20.09.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.28911/20.09.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 Conform prevederilor art.11 pct.(4) lit.”e” din  OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu  modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art.115 alin. 1 lit. ,,b” precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se numesc reprezentantii Consiliului local al municipiului Vatra Dornei in cadrul Comisiilor  pentru Evaluarea Calitatii in Educatie  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

a)      Pintilii Cristian -  consilier local, Scoala gimnaziala cu cls I-VIII nr. 2

b)  Grohinschi Dorin -  consilier local, Scoala gimnaziala  cu cls I-VIII nr.1

b)      Voloseniuc Mihai - consilier local, Scoala gimnaziala cu cls I-VIII nr. 4

c)      Obreja Mariana -  consilier local, Gradinita cu program prelungit “Alba ca Zapada”

d)     Marinca Mihaiela-  consilier local, Gradinita cu program normal nr. 4

e)      Candrea Dumitru - consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

f)       Chiruta Vasile - consilier local, Liceul tehnologic “Vasile Deac”

g)      Candrea Dumitru - consilier local, Clubul Sportiv Scolar V. Dornei

i)    Bighiu Doru - consilier local, Clubul Copiilor

Art. 2  Cu data prezentei se abroga HCL nr.173/2016.

Art.3  Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                         PASTINARU ANDREIA IULIANA

                                  

                                            Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.09.2017

Nr.230