ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea refinantarii soldului datorat in cadrul Contractului de credit incheiat de catre  Municipiul Vatra Dornei cu Unicredit Tiriac Bank SA 

 

                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 26.09.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.28907/20.09.2017  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.28908/20.09.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale H.G. nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Tinând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2, litera „e” din O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completarile ulterioare,

Luand in considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “b”, alin. (4), lit “b”, art. 45, alin. (2), lit. “b”, art. 49, art. 63, alin. (1), lit. “c”, alin. (4), lit. “c”, precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. “b”, alin. (3), alin. (5) şi alin. (6), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Hotărăşte:

Art. 1. Se aprobarea refinantarea soldului datorat in cadrul Contractului de credit incheiat de catre Municipiul Vatra Dornei cu Unicredit Tiriac Bank SA.

Art. 2. Termenul  de rambursare a creditului va fi maxim scadenta actuala a imprumutului refinantat, respectiv ianuarie  2036.

Art. 3.  Din bugetul local al  Municipiului Vatra Dornei se asigură plata:

a) serviciului anual al datoriei publice;

b) oricaror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile mentionate la art. 1.

    Art. 4(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei  Municipiului Vatra Dornei, următoarele date:

  1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
  2. valoarea finanţării rambursabile în valuta de contract;
  3. gradul de îndatorare al Municipiului Vatra Dornei;
  4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
  5. dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
  6. plaţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestru expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 5. Primarul municipiului, prin  Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                               PASTINARU ANDREIA IULIANA

                                  

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.09.2017

Nr.231