ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

privind   aprobarea propunerii  de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 37427 –din CF 37427, situat în Str. Negresti nr.51., jud.Suceava

                          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                           intrunit in sedinta ordinara in data de 26.09.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.28910/20.09.25017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.28911/20.09.2017 al  compartimentului de specialitate,

Având în vedere:Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil;art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1. Se aprobă  propunerea  de dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 37427–din CF 37427, situat în Str. Negresti nr.51., jud.Suceava, dupa cum urmeaza :

    Art.2 Se  aproba si se insuseste documentatia tehnica pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str.Negresti, nr.51, dupa cum urmeaza:

a) imobilul cu nr.cadastral 37943, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Negresti,nr.51,   avand suprafata de 61 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

b) imobilul cu nr.cadastral 37944, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str. Negresti,nr.51,  avand suprafata de 161 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

   Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de dezlipire.        

   Art. 4. Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

   Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.               

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                                  

                              Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.09.2017

Nr.232