ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

privind   aprobarea propunerii  de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 37575 –din CF 37575, situat în Str.Cetinei, f.n.,  jud.Suceava

                     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                           intrunit in sedinta ordinara in data de 26.09.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.28913/20.09.25017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.28914/20.09.2017 al  compartimentului de specialitate,

Având în vedere:Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil;art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1. Se aprobă  propunerea  de dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 37575–din CF 37575, situat în Str.Cetinei,f.n., jud.Suceava, dupa cum urmeaza :

    Art.2 Se  aproba si se insuseste documentatia tehnica pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str.Cetinei, f.n., in suprafata de 10890 de mp dupa cum urmeaza:

a) imobilul cu nr.cadastral 37964, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Cetinei,f.n.,    avand suprafata de 28 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

b) imobilul cu nr.cadastral 37965, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Cetinei,f.n.,    avand suprafata de 34 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

c) imobilul cu nr.cadastral 37966, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Cetinei,f.n.,    avand suprafata de 37 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

d) imobilul cu nr.cadastral 37967, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Cetinei,f.n.,    avand suprafata de 50 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

e) imobilul cu nr.cadastral 37968, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Cetinei,f.n.,    avand suprafata de 2 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

f) imobilul cu nr.cadastral 37969, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Cetinei,f.n.,    avand suprafata de 10739 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

   Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de dezlipire.        

   Art. 4. Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

   Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.               

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                                  

                              Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.09.2017

Nr.233