ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA – DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind premierea antrenorului si a sportivilor dorneni, de la CSM  cu rezultate deosebite obtinute la campionatul mondial de atletism

 

                                     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                         intrunit in sedinta ordinara in data de 26.09.2017                                            

              Având în vedere expunerea de motive prezentată deconsilierul local Bighiu Doru, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”şi alin. (6) lit. ,,a” pct.5,6,, precum şi art. 45 alin.(2) lit.(a) si art.115 alin.(1)  lit.(b)din Legea nr. 215/2001  – a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art. 1  Se aproba premierea antrenorului si a sportivilor dorneni de la CSM    cu rezultate deosebite obtinute la Campionatul mondial de atletism , astfel:

            Prasneac  Cristian antrenor sectia Atletism a CSM- 5500 de lei;

            Rusu Dorin Andrei–Campion European si Vicecampion mondial la atletism 3050 de lei

            Bularda Gabriel- Vicecampion national la atletism 2450 de lei;

            Art. 2 Primarul municipiului, prin Diectia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

           

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

      

     

                              Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

26.09.2017

Nr.235