ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind premierea antrenorului si a sportivilor dorneni, de la CSI, cu rezultate deosebite obtinute la Campionatul mondial de sanie

 

               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                         intrunit in sedinta ordinara in data de 26.09.2017                         

                                        

              Având în vedere expunerea de motive prezentată de catre primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”şi alin. (6) lit. ,,a” pct.5,6,, precum şi art. 45 alin.(2) lit.(a) si art.115 alin.(1)  lit.(b)din Legea nr. 215/2001  – a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art. 1  Se aproba premierea antrenorului si a sportivilor dorneni, de la Clubul Sporturilor de Iarna, cu rezultate deosebite obtinute la campionatul mondial de sanie, astfel:

           Pungovschi Octavian- Antrenor lot sanie - 1000 de lei;

           Hutopila Anisoara – Campion sanie        -   1000 de lei;

          Tazlauanu Ciprian   - Campion sanie        -   1000 de lei;

          Morosan Bogdan-      Campion sanie        -   1000 de lei;

          Filimon Adrian  -       Campion sanie        -   1000  de lei;

            Art. 2 Primarul municipiului, prin Diectia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

      

     

                              Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

26.09.2017

Nr.236