ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare editarii Hartii “Muntii Calimani”

 

       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                          intrunit in sedinta ordinara in data de 26.09.2017                         

                                        

 

          Având în vedere expunerea de motive  prezentată de primarul municipiului, raportul  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 9000 de lei, plus TVA,  pentru editarea unui numar de 10.000 de exemplare a hartii cu „Muntii Calimani”.

           Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul  Autoritati executive - 51020103-  reclama si publicitate- 203001 ,  pe baza documentelor justificative.

          Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

      

     

                              Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

26.09.2017

Nr.237