ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea imputernicirii executivului Primariei Municipiului Vatra Dornei, sa negocieze inchirierea unui adapost de carantina pentru animalele domenstice  abandonate pe domeniul public al Municipiului Vatra Dornei

 

        Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                          intrunit in sedinta ordinara in data de 26.09.2017                         

                                        

         Având în vedere expunerea de motive prezentată de catre consilierii locali : Mateiciuc Ilie si Voloseniuc Mihai, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.205/2004 privind protectia anaimalelor ;

            În temeiul art. 36  alin.2 lit.c si alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3)  şi art.  123 alin. (1), (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si actualizata;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1 – Se imputerniceste executivul Primariei Municipiului Vatra Dornei, sa negocieze inchirierea unui adapost de carantina pentru animalele domestice abandonate pe domeniul public al Municipiului Vatra Dornei.

         Art.2 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

            

                              Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.09.2017

Nr.239