ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

 MUNICIPIUL VATRA – DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati  in cadrul proiectului  “ Decolmatare Sistem de Captare ape Rosu Municipiul Vatra Dornei  

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,          

                                                            intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017

 

  

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

               În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

            Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati, aferenti investitiei Decolmatare Sistem de Captare ape Rosu Municipiul Vatra Dornei ”,   conform anexei la prezenta hotarare.

          Art.2 Valoarea totala a investitiei este de 1.919.710 lei cu TVA.

            Valoarea investitiei care se finanteaza de la bugetul de stat este de 1.826.890 lei cu TVA.

          Valoarea cofinantarii de la bugetul local este de 78.000 lei fara TVA.

         Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                       Contrasemneaza,

                                 Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.24