ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA

privind aprobarea proiectului “ Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare  In Statiunea  Balneo-Climaterica Vatra-Dornei”  și a cheltuielilor legate de proiect , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2”

 

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

              intrunit in sedinta extraordinara in data de 17.10.2017   

 

        Având în vedere expunerea de motive nr. 31815/13.10.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.31816/13.10.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            ART 1. Se aprobă proiectul :  „Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare  In Statiunea  Balneo-Climaterica Vatra-Dornei ”, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2, în vederea finanțării acestui.a în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

           ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare  In Statiunea  Balneo-Climaterica Vatra-Dornei ”, și a cheltuielilor legate de proiect  propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2, în cuantum 11.819.634,13 lei (inclusiv TVA)

          ART.3 Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 236.392,69 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea proiectului Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare  In Statiunea  Balneo-Climaterica Vatra-Dornei

          ART.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare  In Statiunea  Balneo-Climaterica Vatra-Dorneiși a cheltuielilor legate de proiect  pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local

 

 

 

         ART.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

         ART.6 Se împuternicește primarul Municipiului Vatra Dornei <ILIE BONCHEȘ>  să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele <MUNICIPIULUI VATRA DORNEI>.

         ART.7 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

            

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

17.10.2017

Nr.240