ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA

privind aprobarea a documentatiei  tehnico-economice  si a  indicatorilor tehnico econimici,  ai investitiei  “ Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare  In Statiunea  Balneo-Climaterica Vatra-Dornei”  la faza Studiu de Fezabilitate , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2”

 

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

              intrunit in sedinta extraordinara in data de 17.10.2017   

 

        Având în vedere expunerea de motive nr. 31819/13.10.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.31820/13.10.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

            ART 1. Se aprobă  documentația tehnico economica  elaborata  , la faza Studiu de fezabilitate pentru investitia :  „Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare  In Statiunea  Balneo-Climaterica Vatra-Dornei ”, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

         ART 2. Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investitiei, la faza Studiu de fezabilitate conform anexei  privind descrierea sumara a investitiei  :  „Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare  In Statiunea  Balneo-Climaterica Vatra-Dornei ”, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

     ART 3. Anexa  privind descrierea sumara a investitiei  :  „Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare  In Statiunea  Balneo-Climaterica Vatra-Dorneifaca parte integranta   din prezenta hotarare .

       Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                      

                            Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

17.10.2017

Nr.241