ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind aprobarea Regulamentului privind pastrarea curăţeniei de către proprietarii de animale de companie, animale domestice si păsări in municipiul Vatra Dornei

 

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

              intrunit in sedinta extraordinara in data de 17.10.2017   

 

Având în vedere expunerea de motive nr.31822/13.10.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.31823/13.10.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

- Prevederile O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului inconjurator, actualizată;

- Prevederile Legii nr. 391/2006 pentru modificarea O.U.G nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fara stapan;

- Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor;

- Prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane;

- Prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 2135/2005, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populaţiei;

- Prevederile art. 1375 – 1380 din Codul Civil, privind răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale;

- Prevederile O.G.nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare; în baza art.36 alin.(2), lit.”d” şi alin.(6) punctele 9 ,10 şi ale art.45(l) coroborat cu prevederile art.115  alin.1 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicata:

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.l - Se aprobă Regulamentul privind păstrarea curăţeniei de către proprietarii de animale de companie, animale domestice si păsări in municipiul Vatra Dornei, potrivit Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Primarul municipiului, prin Politia locala si Compartimentul juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

            

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

17.10.2017

Nr.242