ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

              intrunit in sedinta ordinara in data de 26.10.2017   

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.32687/20.10.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.32688/20.10.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu nodificarile si completarile ulterioare;Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                           HOTĂRĂŞTE:

       Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, conform anexelor nr.1 si 2.

      Art.2   Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

                             Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

26.10.2017

Nr.243

 

 

                      

 

 

Anexa nr.1 la HCL nr.243/26.10.2017

Partidă constituită pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Vatra Dornei valorificată prin licitaţie pe picior

                                                                                                            

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Pretul propus de pornire la licitaţie pe picior lei/mc

 

1.

O.S Vatra Dornei

10065

I

114

771

Accid I

230

 

TOTAL

 

771

 

Masa lemnoasă rezultată din partida 6093  va fi valorificată  astfel:

-       lemnul de lucru va fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 320 lei/mc (molid, brad,fag)

- lemn de celuloprecum şi lemnul de foc va fi ridicat şi transportat pentru unităţile subordonate Primăriei Municipiului Vatra Dornei -Centrala Termică pe Deşeuri de Lemn.

Notă: Pentru exploatarea masei lemnoase din partida 10065 cu un volum de 771 mc este  necesară obţinerea servitutei de trecere pe proprietăţile unor persoane fizice (păşuni, fâneţe) iar spaţiul pentru a crea platforma primară este foarte mic motiv pentru care modul de valorificare a partidei sus menţioante va fi pe picior.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

                             Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                                                                                               Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la HCL nr.243/26.10.2017

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Dorna Candrenilor pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară

                                                                                                               Tabel 3

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. Partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Antecalculaţie de preţ pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) lei/mc nr. 32820 / 23.10.2017

Pretul propus de pornire la licitaţie lei/mc

1.

O.S  Dorna Candrenilor

6093

I

27D,

42B

638

Sec

68 lei/mc

60 lei/mc

TOTAL

 

638

 

 

Masa lemnoasă rezultată din partida 6093  va fi valorificată  astfel:

-       lemnul de lucru va fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 250 lei/mc (molid, brad,fag)

- lemn de celuloprecum şi lemnul de foc va fi ridicat şi transportat pentru unităţile subordonate Primăriei Municipiului Vatra Dornei -Centrala Termică pe Deşeuri de Lemn

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

                             Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                                                                                               Turcu Vasile