ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii fara licitatie publica, a  unui teren in suprafata de 91 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent constructiei proprietate privata,situata in Str.Schitului nr.2,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  SC IRIS IMOB SRL, proprietara constructiei

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

              intrunit in sedinta ordinara in data de 26.10.2017   

 

Având în vedere expunerea de motive nr.32699/20.10.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.32700/20.10.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată; art.13 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” ,  art. 45 alin.(3) si art.115 alin.1 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea suprafeţei de 91 mp teren situata in Str.Schitului,nr.2,   aferent constructiei proprietate privata, identic cu nr.cadastral 37852 din CF 37852 cu respectarea dreptului de preemţiune pentru SC IRIS IMOB SRL, proprietarul constructiei.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 40 de euro/mp conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea   integral la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

                             Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.10.2017

Nr.247