ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii fara licitatie publica, a  unui teren in suprafata de 75 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent constructiei proprietate privata,situata in Str.Tudor Vladimirescu nr.2,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Ortoanu Catalin Vasile, proprietarul constructiei

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

              intrunit in sedinta ordinara in data de 26.10.2017 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.32702/20.10.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.32703/20.10.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată; art.13 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3)coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea suprafeţei de 75 mp teren situata in Str.Tudor Vladimirescu,nr.2, aferent constructiei proprietate privata, identic cu nr.cadastral 38017 din CF 38017 cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Ortoanu Catalin Vasile, proprietarul constructiei.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  unui avans de 30% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, iar diferenta in 24 de rate egale/lunare/consecutive.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

                             Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei                      

26.10.2017

Nr.248