ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”  

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

              intrunit in sedinta ordinara in data de 26.10.2017 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.32705/20.10.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul 32706/20.10.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În baza dispoziţiilor Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul art.82, alin. (1) si (2) din Legea nr.1/20011 a educaţiei naţionale actualizata, coroborate cu art.4 al Cap.I si art.5 al Cap.II din OMECTS nr. 5576/2011

          În temeiul art.36, alin. 2, lit. “b”; art.45, alin. 2, lit. „a”; art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1.(1) Se aprobă  pentru anul  scolar 2017-2018  un număr de  64 de burse şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Vatra Dornei, după cum urmează:

a)    burse de merit 52 ;

b)   burse de ajutor social -11;

c)   burse de performanta- 1 ;

       Art.2 Se aproba cuantumul burselor scolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Vatra Dornei, astfel:

      a) bursa de merit- 80 lei;

      b) bursa sociala/boala -60 de lei;

      c) bursa de performanta -90 lei/bursa

      Art.3. Se aprobă numărul şi tipul de burse pentru fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat  din municipiul Vatra Dornei,  în conformitate cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.

       Art.4.  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate şi unităţile şcolare,  vor  duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

                             Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei                      

26.10.2017

Nr.249

 

 

 

                                                           Anexa la HCL nr.249/26.10.2017

 

 

Nr.crt.

Denumirea scolii

 

1.

Scoala gimnaziala nr.2 -19 burse

16  burse de merit

3 burse sociale

 

2.

Liceul - “Ion Luca”

1 bursa de performanta

36 burse de merit

8 burse sociale

 

 

                                              

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                PASTINARU ANDREIA IULIANA

        

 

 

 

                     Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

    TURCU VASILE