ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

 MUNICIPIUL VATRA – DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati  in cadrul proiectului  “Modernizare drum Comunal DC76 Gheorghiteni-Rusca Km 0+000 – 2+000”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,          

                                                            intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017

 

  

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

               În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

            Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati, aferenti investitiei “Modernizare drum Comunal DC76 Gheorghiteni-Rusca Km 0+000 – 2+000””,   conform anexei la prezenta hotarare.

          Art.2 Art.2  Valoarea totala a investitiei este de 3.259.068,31 lei cu TVA.

            Valoarea totala a lucrărilor executate decontate si nedecontate până la 31.12.2016  este de 232.801,56 lei cu TVA.

          Valoarea lucrărilor ramase de executat  este de 2.960.855 lei cu TVA.

         Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                       Contrasemneaza,

                                 Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.25