ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării Concursului Interjudeţean de matematică- Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia a XIX-a şi a Concursului Judeţean de informatică-ediţia a XIII-a

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

              intrunit in sedinta ordinara in data de 26.10.2017 

 

            Având în vedere expunerea de motive  nr.32708/20.10.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.32709/20.10.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  1, 5, precum şi art. 45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

               Art. 1  Se aprobă cofinanţarea Concursului Interjudeţean de matematică- Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia a XIX -a şi a Concursului Judeţean de informatică-ediţia a XIII-a , care se va desfăşura în perioada 8-10 decembrie, la Liceul Teoretic Ion Luca -Vatra Dornei cu suma de  13.000 lei.

             Art. 2 Suma alocata va fi decontata pe baza documentelor justificative.

              Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia economica şi Liceul teoretic „Ion Luca” va duce la în deplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

                             Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei                      

26.10.2017

Nr.250